PROMO

Geniet van een korting van 15%* met de codeSUMMERDEAL15 tot 30/09/2022

Immoweb Protect / Home Protect voor eigenaars / FAQ

Vind antwoorden op alles wat te maken heeft met Home Protect verzekering voor eigenaars.

Algemeen vragen over woonverzekering

Is een woningverzekering hetzelfde als een brandverzekering?

Ja, in verzekeringsjargon wordt brandverzekering ook wel woningverzekering genoemd, omdat ze veel meer omvat dan alleen branddekking.

Ze beschermt uw woning immers tegen schade veroorzaakt door brand, maar ook tegen schade veroorzaakt door andere fenomenen zoals storm, water en natuurrampen, om er maar een paar te noemen. Bovendien dekt de woningverzekering schade aan anderen (derden), zoals buren en/of hun woningen, waarvoor u aansprakelijk wordt geacht. Laten we het voorbeeld nemen van een brand die in uw woning ontstaat en zich uitbreidt naar de woning ernaast. Als u een woningverzekering hebt, hoeft u niet uit eigen zak te betalen om uw buren te vergoeden voor de schade, aangezien uw verzekering zal bijspringen en hen zal vergoeden. U kunt er ook voor kiezen om uw inboedel te dekken en te verzekeren tegen diefstal en vandalisme.

Voor huurders wordt zeer vaak de term huurdersaansprakelijkheid gebruikt. Deze term verwijst eigenlijk naar de woning- of brandverzekering van de huurder. Ze beschermt het onroerend goed dat de huurder bewoont tegen schade die hij of zij kan veroorzaken en waarvoor hij of zij aansprakelijk wordt bevonden. Ze dekt ook de schade die de huurder kan toebrengen aan derden, zoals buren en/of hun woningen. De huurder heeft ook de mogelijkheid om de inboedel te verzekeren en zich tegen diefstal te verzekeren.
Voor meer informatie over de woningverzekering voor de huurder, zie de volgende pagina.

Is een woningverzekering (of brandverzekering) verplicht voor huiseigenaren ?

In België zijn huiseigenaren bij wet niet verplicht een woningverzekering af te sluiten.
Veel huiseigenaren zijn echter verplicht een woningverzekering af te sluiten als onderdeel van hun hypotheek. Als u een hypotheek afsluit, eist de bank meestal dat u een woningverzekering afsluit voor de woning waarvoor de lening is aangegaan.

Ook als u eigenaar bent van een woning in Vlaanderen die u verhuurt en de huurovereenkomst na 31 december 2018 in werking is getreden, moeten u en de huurder een woningverzekering afsluiten om de woning te beschermen.

Maar ook als u niet verplicht bent een woningverzekering af te sluiten, is het sterk aan te raden dit wel te doen om te voorkomen dat u uit eigen zak moet betalen voor schade aan uw huis of buurt als gevolg van bijvoorbeeld brand, rook of waterschade.

Bovendien kunt u bij een woningverzekering ook een optionele inboedelverzekering afsluiten om uw roerende goederen en persoonlijke bezittingen te beschermen. Als u kiest voor inboedeldekking, kunt u ook kiezen voor dekking tegen diefstal en vandalisme.

Ik verhuur mijn huis, moet ik dan nog steeds een woningverzekering afsluiten als mijn huurder een aansprakelijkheidsverzekering (d.w.z. een woningverzekering voor huurders) heeft?

Ten eerste, als u een huis verhuurt waarvan u de eigenaar bent, overweeg dan het volgende:

 • In Vlaanderen en Wallonië is de huurder sinds respectievelijk 2019 en 2018 verplicht om een woningverzekering, d.w.z. een huuraansprakelijkheidsverzekering, af te sluiten.
 • In Brussel is de huurder niet verplicht een woningverzekering af te sluiten, maar in de meeste gevallen eist de verhuurder in het huurcontract dat de huurder een woningverzekering, d.w.z. een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering, afsluit.
Ter herinnering: als huiseigenaar bent u niet wettelijk verplicht een woningverzekering af te sluiten, behalve de facto in het kader van een hypotheek. Niettemin raden wij u ten zeerste aan uw eigendom te beschermen met een woningverzekering, zelfs indien uw huurder een eigen woningverzekering heeft, d.w.z. een aansprakelijkheidsverzekering voor huurders.

De woningverzekering van de huiseigenaar en de woningverzekering van de huurder verzekeren immers beide verschillende risico's en verschillende waarden.  We leggen het uit.

De woningverzekering voor eigenaars beschermt uw gebouw tegen verschillende risico's en dekt uw aansprakelijkheid tegenover derden. De woningverzekering van de huurder dekt alleen zijn aansprakelijkheid voor schade die hij door zijn "schuld" aan uw woning of aan derden, zoals buren, heeft toegebracht.

Dit betekent dat de huurder alleen hoeft te betalen als de schade een direct gevolg is van zijn handelen. Dit is niet altijd het geval. Bijvoorbeeld een boom die tijdens een storm op uw eigendom valt, een overstroming die uw gebouw beschadigt of een blikseminslag die brand veroorzaakt in uw gebouw. Aangezien dit niet de fout van de huurder is, betaalt u voor het herstellen van de schade. Maar als u een woningverzekering hebt, betaalt die voor deze reparaties en hoeft u ze niet uit eigen zak te betalen.

Bovendien hebt u er als huiseigenaar belang bij uw gebouw te verzekeren tegen "nieuwwaarde" (d.w.z. de waarde van de wederopbouw), want bij een schadegeval zult u uw woning willen herstellen of wederopbouwen. Anderzijds zal de huurder, die verplicht is het goed in de oorspronkelijke staat aan u terug te geven, waarschijnlijk een woningverzekering afsluiten tegen "reële waarde" (rekening houdend met de verouderde staat van het gebouw). Met een eigen brandpolis als verhuurder kunt u dit waardeverlies voorkomen.

Wat als ik een appartement in mede-eigendom heb?

Indien u eigenaar bent van een gebouw met meerdere eigenaars, zoals een appartement in een flatgebouw, is het gebouw heel vaak verzekerd via de mede-eigendom of de gebouwbeheerder.
Als u uw woning bewoont, hoeft u dus alleen de inboedel van uw woning te verzekeren en eventuele renovaties in uw appartement.

Het is altijd belangrijk om na te gaan welke waarde voor uw appartement gedekt is in uw verzekering van uw mede-eigendom, om er zeker van te zijn dat de vergoeding voldoende zal zijn om uw verlies te dekken bij schade. Kunt u uw eigendom tegen dezelfde waarde terugkrijgen?
Indien u verbeteringen aan uw appartement hebt aangebracht (bv. renovatie van uw keuken of badkamer, luxueuzere afwerkingen enz.), zullen die niet altijd worden vergoed door de verzekering van uw mede-eigendom. U kunt deze verbeteringen dus verzekeren door de optie "vastgoedverbouwing" te nemen, zodat de hoeveelheid werk die u hebt verricht, is gedekt en onderverzekering wordt voorkomen.

Indien u uw woning verhuurt, raden wij u ten zeerste aan uw huurder te verplichten een aansprakelijkheidsverzekering voor huurders af te sluiten, d.w.z. een woningverzekering voor de huurder ter dekking van eventuele schade die hij of zij aan uw woning of aan de mede-eigendom zou kunnen veroorzaken.

    Uw dekking

    Welke dekkingen zijn inbegrepen in mijn Home Protect-verzekering?

    De Home Protect-verzekering omvat een brede waaier van dekkingen, onderverdeeld in drie soorten verzekeringen:
    • 1) De woningverzekering:

     Deze verzekering, die automatisch is inbegrepen in uw Home Protect-polis, beschermt uw gebouw, de inboedel indien u dat wenst, en uw aansprakelijkheid tegenover derden zoals buren.De woningverzekering Home Protect omvat veel dekkingen, met name:
    • De basisdekkingen die automatisch in uw contract zijn opgenomen en die onder andere het volgende dekken:
    • schade veroorzaakt door brand en andere daarmee samenhangende gevaren (bv. elektriciteit, explosie, bliksem, rook, aanrijding van eigendom enz.)
    • waterschade
    • schade veroorzaakt door storm, hagel, sneeuw- of ijsdruk
    • schade veroorzaakt door een natuurramp
    • glasbreuk
    • eigendomsaansprakelijkheid, die uw aansprakelijkheid als "bewaker" van uw gebouw dekt. Dit betekent dat wij tussenkomen voor schade die door uw gebouw (met inbegrip van de tuin, de grond of de stoep voor dit verzekerde gebouw) wordt toegebracht aan een andere persoon, zoals een buur, zijn gebouw of een van zijn voorwerpen. Denk aan een dakpan die van het dak van uw woning valt en op de auto van uw buurman terechtkomt, of een persoon die op uw stoep ten val komt omdat u de sneeuw niet van uw stoep hebt geruimd. Wij betalen voor deze schade.
    Als u ervoor kiest om ook uw inboedel te verzekeren, dekken wij ook schade veroorzaakt door uw inboedel en geniet u van de garantie "Omnium Computers".

    Een volledige lijst van onze basisdekkingen vindt u in onze Algemene Voorwaarden.
    • Een verzekering tegen diefstal en vandalisme, die u enkel optioneel kunt afsluiten als u ervoor gekozen hebt de inboedel van uw gebouw te verzekeren.
    • Het surround package, een optioneel pakket waarmee u kunt profiteren van een aantal voordelen zoals hogere interventieplafonds voor bepaalde dekkingen of een uitbreiding van de dekking voor uw tablet, uw zwembad of andere diverse goederen.
    Hebt u schade geleden die verzekerd is door uw Home Protect-woningpolis? En hebt u hulp nodig? Baloise Assistance helpt u en staat in voor de organisatie of de betaling van deze hulp.
    • 2) Rechtsbijstand woning:

     Deze optionele verzekering beschermt u in geval van een juridisch geschil bij het gebruik van een verzekerd onroerend goed. Geschillen in verband met een contract worden niet door deze verzekering gedekt, met uitzondering van geschillen met uw brandverzekeringsmaatschappij.  

     Bent u het bijvoorbeeld na een brand in uw woning niet eens met de door uw woningverzekeraar voorgestelde schadevergoeding? Wij helpen u om ze te betwisten en uw eigen expert aan te wijzen om de schade vast te stellen. 

     Of zijn er werkzaamheden in de straat of bij uw buren aan de gang die scheuren in uw woning veroorzaken? Wij helpen u om een schadevergoeding te krijgen van de persoon die aansprakelijk is voor de schade. Indien de tussenkomst van een expert wenselijk is, zullen wij diens kosten en honoraria betalen. Bovendien zullen wij u bijstaan en de honoraria en kosten van uw advocaat betalen, binnen de grenzen die in de algemene voorwaarden zijn vastgesteld, als de zaak niet in der minne kan worden geschikt en een gerechtelijke, arbitrage- of administratieve procedure noodzakelijk is of als u voor de rechter moet verschijnen.
    • 3) Het Pakket familiale verzekering:

     Dit optionele pakket omvat een familiale verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid en, indien u dat wenst, een rechtsbijstandsverzekering privéleven.  

     De familiale verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid beschermt u en uw gezin tegen schade die u een ander in uw privéleven berokkent en die geen verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.  Bijt uw hond de buurman? Speelt uw kind bij de buren en beschadigt het hun televisie? Of bent u aan het fietsen en veroorzaakt u een ongeval? Met de optie familiale verzekering betalen wij de kosten voor de behandeling van de gebeten buurman, de kosten voor reparatie of vervanging van de televisie van de buurman of de schadevergoeding voor de slachtoffers van het door u veroorzaakte ongeval. In geval van materiële schade wordt een eigen risico op de vergoeding ingehouden; dit bedrag blijft te uwen laste. 

     U hebt ook de mogelijkheid om een rechtsbijstandsverzekering privéleven af te sluiten, die dekking biedt bij een juridisch geschil in uw privéleven. Dit betekent dat wij u zullen verdedigen indien u in uw privéleven (buiten een contract) schade lijdt met een derde en u schadevergoeding wenst te eisen. Wij zullen alles in het werk stellen om uw schade te verhalen op de aansprakelijke persoon en zullen zo nodig uw advocaatkosten betalen.

    De Home Protect-verzekering biedt u meer dan alleen een woningverzekering. 

    Gelieve onze algemene voorwaarden te raadplegen voor meer details over deze dekkingen.

    Is mijn inboedel ook verzekerd?

    Dekking van uw inboedel is optioneel. Indien u deze dekking niet onderschrijft, bent u niet gedekt voor schade aan uw inboedel en kunt u zich niet indekken tegen diefstal van uw inboedel.

    Wat bedoelen we met inboedel?
    Enkele voorbeelden:  
    • meubels
    • kleding en textiel
    • waardevolle voorwerpen: juwelen, verzamelingen, kunstvoorwerpen enz.
    • sport-, muziek- of vrijetijdsbenodigdheden
    • decoratie, vaatwerk, verlichting
    • elektrische toestellen en multimedia-apparaten

    Voor welke schade ben ik nooit verzekerd?

    U bent nooit verzekerd voor:
    • schade die u opzettelijk hebt veroorzaakt
    • schade veroorzaakt door schimmels, sporen, zwammen, insecten en parasieten (met uitzondering van huiszwam onder bepaalde voorwaarden (zie dekking Waterschade)
    • schade veroorzaakt door milieuverontreiniging
    • schade wanneer u zich niet aan de opgelegde maatregelen houdt
    • schade veroorzaakt door uw verzuim om de oorzaak te herstellen na een eerdere schade
    Er wordt op gewezen dat deze lijst slechts voorbeelden van uitsluitingen bevat en niet volledig is. Raadpleeg de algemene voorwaarden om de volledige lijst van uitsluitingen te zien.

    Kan ik mijn buitenverblijf verzekeren?

    Met onze Home Protect-verzekering bieden wij alleen dekking voor woningen die als hoofdverblijfplaats worden gebruikt en regelmatig worden bewoond (door u of door een huurder/bewoner), d.w.z. een woning die in de 12 maanden voorafgaand aan het verlies niet langer dan 120 nachten onbewoond is geweest. Een nacht duurt van 22u00 tot 06u00.
    Daarom dekken wij geen buitenverblijven.

    Ben ik verzekerd in mijn gehuurde vakantiewoning?  

    Verblijft u bijvoorbeeld tijdelijk elders voor uw vakantie? En het gebouw dat u bewoont en huurt gedurende ten hoogste 120 dagen per verzekeringsjaar, is een huis, appartement, hotelkamer, tent of woonwagen? Als u schade veroorzaakt door brand, explosie of rook in het gebouw waar u verblijft? Dan vergoeden wij deze schade.
    Als er andere schade is dan rook- of brandschade en u minder dan 90 aaneengesloten dagen in het gebouw verblijft, dan vergoeden wij deze schade ook.
    Let wel, is alleen de inboedel verzekerd? Dan is alleen de schade aan de beschadigde inboedel gedekt.
    Let wel, u mag niet de eigenaar van de vakantiewoning zijn en wij dekken geen schade aan een stacaravan.

    Wat is vrijstelling (franchise)? Hoe wordt het berekend?

    Wat is een vrijstelling?
    De vrijstelling is het bedrag dat u moet betalen bij een schadegeval.
    Dat wil zeggen:
    • als het bedrag van uw schade het bedrag van de vrijstelling niet overschrijdt, blijft de schade voor uw rekening.
    • als het bedrag van uw schade hoger is dan het bedrag van de vrijstelling, wordt u schadeloos gesteld voor het bedrag min het bedrag van de vrijstelling.
     => Schade - vrijstelling = uw schadevergoeding
    Hoeveel is de vrijstelling?
    De vrijstelling verandert elke maand volgens de index van de consumptieprijzen (IPC). In januari 2021 bedroeg het eigen risico € 266,10 (tegen consumptieprijsindex 256,85).  De referentie is een basis vrijstelling van 123,95 euro tegen het indexcijfer CPI 119,64 van 1981.
    De vrijstelling is niet van toepassing op hulp of vervanging van sloten na verlies of diefstal van uw sleutels.

    Hoeveel moet ik voor mijn gebouw verzekeren?

    Ten eerste is uw gebouw, als eigenaar, verzekerd voor de nieuwwaarde .

    Wat is de nieuwwaarde van mijn gebouw?
    De nieuwwaarde van uw gebouw is de prijs die u op de dag van het verlies betaalt om een identiek gebouw opnieuw op te bouwen met dezelfde materialen.

    Hoe bepaalt u deze waarde en dus het te verzekeren bedrag voor uw gebouw?  
    Met ons beoordelingssysteem kunnen wij de nieuwwaarde van uw gebouw schatten. Maakt u zich geen zorgen, dankzij ons beoordelingssysteem op basis van het aantal kamers en de postcode van uw woning, zullen wij, zelfs als de geschatte waarde van het gebouw lager of hoger is dan de werkelijke nieuwwaarde, toch het volledige schadebedrag vergoeden door ons te beperken tot de werkelijke nieuwwaarde van het gebouw en het eventuele eigen risico in mindering te brengen.
    Het is belangrijk dat u dit systeem correct toepast om te voorkomen dat uw schadevergoeding wordt verlaagd

    Hoeveel moet ik voor mijn inboedel verzekeren?

    Als u ervoor gekozen hebt uw inboedel te verzekeren, moet u hem ook tegen nieuwwaarde verzekeren, met uitzondering van bepaalde voorwerpen die u tegen hun werkelijke of vervangwaarde moet verzekeren, zoals kleding, voertuigen zonder motor, horloges enz.

    Wat is de nieuwwaarde van mijn inboedel?
    Voor roerende goederen is de vervangwaarde de prijs die u op de dag van het verlies betaalt om de roerende goederen opnieuw samen te stellen met voorwerpen die van dezelfde materialen zijn gemaakt.

    Hoe bepaalt u deze waarde en dus het te verzekeren bedrag voor uw gebouw?  
    Indien u de dekking "Roerende Goederen" hebt afgesloten om uw inboedel te verzekeren naast het verzekerde gebouw, is het te verzekeren minimumbedrag voor uw inboedel 25% van het verzekerde bedrag voor uw gebouw. Het te verzekeren bedrag voor de inboedel mag niet hoger zijn dan 150.000 euro.Als u alleen uw inboedel verzekert, moet die verzekerd zijn voor een minimumbedrag van 44.536,23 euro. Dit bedrag van 44.536,23 euro is vastgesteld met de ABEX 878* en komt overeen met het merendeel van de gevallen, waarbij rekening is gehouden met al uw bezittingen in uw woning: meubilair, elektrische apparaten, decoratie, textiel, beddengoed, diverse materialen, vaatwerk enz.

    * Wat is de ABEX? De ABEX is een index die het verloop van de bouwprijzen weergeeft. Alle "Brand"-contracten zijn aan deze index gekoppeld. Hij verandert twee keer per jaar. Voor meer informatie over ABEX en zijn verloop, zie https://www.abex.be/fr/indice-abex/

    Uw contract

    Wie zit er achter deze verzekering?

    De Home Protect-verzekering wordt:

    • verdeeld door Immoweb Protect, de handelsnaam van Immoweb Financial Services nv, verzekeringsagent, ingeschreven bij de FSMA onder het nummer 0727.442.788
     => dit betekent dat u het gekocht hebt van Immoweb Protect, die de verzekering verkoopt.
    • beheerd door Qover nv, verzekeringsagent ingeschreven bij de FSMA onder nr.0650.939.878.
     => dit betekent dat Qover de volledige administratie en het beheer van uw contract en uw schadegevallen op zich neemt. Qover is uw eerste aanspreekpunt als u vragen hebt over uw contract of als u informatie wenst.
    • verzekerd door Baloise Insurance en door Euromex voor de rechtsbijstand.
     => dit betekent dat Baloise en Euromex uw schadevorderingen zullen betalen in geval van dekking.
     24/7-bijstand wordt verleend door Europ Assistance
     => dit betekent dat zij u zullen bijstaan in geval van een dringend probleem.

     De beperkingen van hun interventies en verdere informatie vindt u in de algemene voorwaarden.

    Gaat u verhuizen? Wat moet u doen?

    • Blijft u in België en blijft u eigenaar?
     Goed nieuws! Wij verzekeren zowel het oude als het nieuwe adres gedurende 120 dagen voor zowel het gebouw als de roerende goederen. Zo kunt u uw nieuwe woning voorbereiden zonder dat u voor twee brandverzekeringen tegelijk moet betalen. De periode van 120 dagen gaat in op de dag dat u over het gebouw op uw nieuwe adres beschikt. Na deze 120 dagen zijn alleen uw nieuwe woning en de inboedel gedekt.

     Wij raden u aan ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen van uw verhuizing. U moet ons ook uw nieuwe adres en de kenmerken van uw woning meedelen, zodat wij uw contract kunnen aanpassen en uw nieuwe premie kunnen berekenen.
    • Blijft u in België en wordt u huurder?
     Indien u nog steeds eigenaar bent van de eigendom, dan blijft uw Home Protect-polis voor het verzekerde gebouw geldig op voorwaarde dat het door uw bewoner of huurder als hoofdverblijf wordt bewoond. U kunt de verzekering voor uw inboedel op dit adres opzeggen de dag na uw verhuizing.
     Indien u uw eigendom verkoopt, wordt uw Home Protect-polis geannuleerd vanaf de datum van de verkoop van uw eigendom. Wij kunnen u ons Home Protect-product voor huurders aanbieden, dat u beschermt voor uw nieuwe woning en uw inboedel. Voor meer informatie over dit product kunt u terecht op de pagina.
    • Verhuist u naar het buitenland?
     U kunt uw contract opzeggen omdat het risico verdwenen is als u niet langer eigenaar bent van het vroegere verzekerde gebouw in België.  U krijgt het bedrag van de te veel betaalde premie terugbetaald.
     Blijft u eigenaar van het verzekerde gebouw? Dan blijft uw Home Protect-polis voor het verzekerde gebouw geldig indien het gebouw de hoofdverblijfplaats is van uw bewoner of huurder. De verzekering van uw inboedel op het verzekerde adres eindigt automatisch op de dag na uw verhuizing.

    Wilt u uw contract wijzigen? Hoe doet u dat?

    Wilt u uw contract wijzigen door de dekkingsbedragen aan te passen of een optie toe te voegen?  
    Uw contract volgt uw evolutie en kan dienovereenkomstig worden aangepast. Stuur gewoon een e-mail naar ons team op contact@qover.be en wij doen al het nodige.

    Kunt u mijn vorige verzekeringspolis opzeggen?

    Wij doen dat niet zelf, maar wij kunnen u wel adviseren.

    Wanneer u van verzekeringsmaatschappij wenst te veranderen, hebt u 2 mogelijkheden om uw contract te beëindigen:
    • Als de hoofdtermijn van uw contract nog meer dan 3 maanden duurt, kunt u uw contract voor deze hoofdtermijn opzeggen. Het enige wat u hoeft te doen is een aangetekende opzegbrief sturen. De meeste maatschappijen accepteren ook een e-mail, dus aarzel niet om dat te vragen.
    • Als de hoofdtermijn van uw polis minder dan 3 maanden bedraagt, kunt u de polis alleen opzeggen als uw premie is verhoogd. Een indexering van de premie (op basis van de ABEX) is geen premieverhoging.
    Hoe kan ik nagaan of mijn tarief of contractvoorwaarden zijn gewijzigd?
    Het bedrijf is verplicht u op de hoogte te stellen van uw betalingsopzegging door opzegging voor te stellen indien u een wijziging in prijs of voorwaarden niet aanvaardt.
    Om ze te beëindigen, volgt u hetzelfde principe als hierboven. Als uw tarief of voorwaarden niet zijn gewijzigd, moet u wachten tot de volgende jaarlijkse hoofdvervaldag voordat u uw contract kunt opzeggen.

    Hoe kunt u uw polis opzeggen?

    • Hebt u uw verzekering minder dan 14 dagen geleden afgesloten? U kunt uw polis dan binnen 14 dagen na ontvangst van uw contractdocumenten kosteloos annuleren door het annuleringsformulier in te vullen dat wij u bij de aankoop verstrekken.
    • Hebt u geen woning meer te verzekeren? Stuur ons dan een e-mail om de beëindiging van het contract aan te vragen met het bewijs van de verdwijning van het risico, wij zullen uw contract beëindigen op de datum dat u uw verzekerde woning verlaat.
    • Wilt u uw contract opzeggen? U kunt uw contract opzeggen door ons een e-mail te sturen ten minste 3 maanden voor de hoofdvervaldag. De annulering wordt dan van kracht op de hoofdvervaldag die in uw bijzondere voorwaarden wordt vermeld.

    Wat is de duur van mijn contract?

    Een woningverzekering heeft een looptijd van één jaar en wordt aan het eind van het jaar automatisch verlengd. Om het contract vóór het verstrijken van de termijn van één jaar te beëindigen moet worden aangetoond dat het risico is verdwenen en dat u als eigenaar niet langer een woning hoeft te verzekeren.

    Uw schadegevallen

    Wat moet u doen als u onze hulp nodig hebt?

    Hebt u een probleem dat dringend moet worden aangepakt?

    Geen paniek! Eén enkel nummer om te onthouden: Baloise Assistance +32 3 870 95 70
    Neem contact op met onze 24/7 bijstandsdienst en u komt rechtstreeks in contact met Europ Assistance Belgium nv. Zij staan voor Baloise Insurance in voor de ondersteuning in België.
    In welke gevallen kunnen wij u helpen?
    • Contactgegevens van experts of services meedelen
    • U in contact brengen met kwaliteitsherstellers
    • Hebt u zichzelf buitengesloten uit uw woning? Wij sturen u een slotenmaker om uw deur te openen
    • Is uw verwarmingsinstallatie defect? Wij sturen binnen 24 uur een hersteller naar u toe om u uit de nood te helpen en betalen een bepaald bedrag voor de interventie.
    Bovendien, als u hulp en bijstand nodig hebt na een gedekte schade (vervoer, thuishulp, diverse diensten), stellen wij u aanvullende diensten ter beschikking en dekken wij een deel van uw kosten.

    Hoe kan ik een schadegeval melden?

    Het is heel eenvoudig, vul gewoon dit formulier in. Hebt u nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met Qover op +32 2 588 25 50 of per e-mail : contact@qover.be

    Welke documenten heb ik nodig om een schadegeval te melden?
    Alle documenten die nodig zijn om de schade te rechtvaardigen:
    • Foto’s
    • Kostenramingen / Facturen
    • PV van de politie (verplicht in geval van diefstal)
    • Vordering van derden
    • Verslag van experts

    Wat gebeurt er nadat ik een schadeclaim heb ingediend? Na hoeveel tijd krijg ik een vergoeding?

    Na ontvangst van uw schadeclaim zullen wij nagaan of de schade gedekt is.

    Na bevestiging van de dekking sturen wij het dossier door naar een expert om het schadebedrag vast te stellen. Zodra het bedrag van de schade in overleg met de verschillende partijen is vastgesteld, zullen wij de schadevergoeding uitbetalen.

    De termijn hiervoor zal afhangen van:
    • de aard van de schade: Is de oorzaak gemakkelijk aan te wijzen? Is de schade raambaar? Beschikt de expert over alle informatie die nodig is om de schade te ramen? Wordt de ontvangen informatie door de expertise bevestigd?
    • de betrokken personen: Is de aansprakelijke persoon geïdentificeerd? Is iedereen het eens over de oorzaak en de te vergoeden bedragen? Zijn alle betrokkenen beschikbaar om de expertise uit te voeren en gemakkelijk bereikbaar om de zaak af te sluiten?
    Een duidelijk, gemakkelijk te identificeren en te beoordelen schadegeval (bv. glasbreuk) zal altijd veel sneller worden afgehandeld dan een schadegeval met meerdere partijen en onbekenden (bv. waterschade waarvan de oorzaak niet kan worden achterhaald).

    Heb u nog vragen over woonverzekering? We zijn hier voor u.